Dr. Láng Lívia
ügyvéd, a válások, válóperes ügyek szakértője Pécsen
Kezdőlap Deutch Rólam Elérhetőségek

Válás, válóper, tartásdíj, gyermekelhelyezési, vagyonmegosztási ügyekre specializálódott ügyvéd Pécsen

Válás, válóper (Házassági bontóper)

A házasságot a bíróság bármelyik fél kérésére felbontja. A válás történhet közös megegyezéssel, vagy megegyezés nélkül tényállásos bontással, amelynek során a házasság megromlásához vezető okok kerülnek feltárásra. Egyezségnél a járulékos kérdésekben kell a feleknek javasoltan ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást kötniük. Válás esetén a járulékos kérdések az alábbiak: lakáshasználat, gyermektartásdíj, szülői felügyeleti jog gyakorlása (gyermekelhelyezés), kapcsolattartás.
Aktuális kérdés a válás során közös szülői felügyeleti jog indítványozása a bírósági eljárásban, amelyre amennyiben a törvénymódosítást megszavazzák, úgy a későbbiekben már lehetősége lesz mind az apáknak, mind az édesanyáknak.
Válóper utáni lakáshasználatot rendezhetik a felek előzetesen külön szerződésben, valamint bírósági utat is igénybe vehetnek.

Házassági, élettársi vagyonjogi szerződések szerkesztése

A házassági életközösség alatt főszabály szerint közös vagyon keletkezik, ha csak a felek korábban másban meg nem állapodtak. Különösen fontos a mai viszonyokat figyelembe véve házassági vagyonjogi szerződés megkötése, mint házastársak, ha a főszabálytól el kívánnak térni. Házassági vagyonjogi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett okiratban vagy közokiratban lehet érvényesen csak megkötni!

Gyermekelhelyezés/Szülői felügyeleti jog rendezése, újraszabályozása

Válás, válóper esetén mindkét félnek elsődlegesen a gyermek, gyermekek érdekeit kell figyelembe venniük. Ennek megfelelően jár el a bíróság is és ítéli meg a per során felek magatartását. Az új Polgári Törvénykönyv Családjogi könyve szerint bármelyik fél kérheti maga javára a szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlását. Azonban lényeges kérdéseket tekintve továbbra is közös döntési jog illeti meg a feleket. A fentiekben már említettek szerint, feltehetően lehetőség lesz jogszabályváltozást követően közös szülői felügyeleti jog bíróság előtti kérelmezésének is.

Gyermektartásdíj

Gyermektartásdíjat a felek szintén maguk szabadon állapíthatják meg, ennek hiányában bírósági döntést szükséges kérni. Minden esetben javasolt ügyvédi megállapodás megszerkesztése, majd annak bírósági jóváhagyása a tartásdíj minél egyszerűbb végrehajtása érdekében. A gyermektartásdíjat fix összegben kell megállapítani és szükséges figyelembe venni a családi pótlék és adójóváírás összegét.
Lehetőség van a gyermektartásdíj leszállítására, felemelésére, fizetési kötelezettség megszüntetésére, amelyre szintén a bírósági út áll nyitva felek előtt. E mellett házastársi tartásdíj követelésére is lehetőség van szigorú feltételek fennállása esetén.

Kapcsolattartás

A gyermekkel való kapcsolattartás magában foglalja a gyermekkel a személyes találkozást, elvitel jogát, szünetekben, ünnepeken való kapcsolattartás jogát. A kapcsolattartást tehát mind folyamatos, mind időszakos tekintetben szabályozni szükséges. E mellett felügyelt kapcsolattartást is lehet kérelmezni vagy a bíróságtól, vagy a gyámhatóságtól, gyámügyi osztálytól. Amennyiben vitás a kapcsolattartás teljesülése, szükséges lehet kapcsolattartás végrehajtását kérelmezni a bíróságtól.
Nagyszülőknek külön joguk van kapcsolattartásra, melyben szintén a gyámhivatal jár el.

Vagyonmegosztás

A felek közös vagyonukat általában életközösségük megszakadásakor osztják meg. Erre lehetőség van ügyvédi megállapodásban, vagy amennyiben erre nincs lehetőség, úgy bíróságtól lehet kérni a közös vagyon megosztását. Természetesen ebben az esetben számolni kell annak költségeivel is. Közös vagyon megosztásánál lehetséges sikerdíjas ügyvédi megbízás megkötése is bizonyos feltételek fennállása esetén.

Apasági perek

Természetesen apasági perek megindításának a lehetősége is fennáll, úgymint apaság vélelmének megdöntése. Az apaság vélelme fennállhat házassági köteléken, reprodukciós eljáráson, apasági elismerő nyilatkozaton, bírósági határozaton.

Minden esetben javasolt ügyvédi tanácsadás, jogi képviselet igénybe vétele, családjogász, válóperes ügyvéd megbízása a professzionális képviselet érdekében.

Láng Lívia - Válóperes Ügyvéd Pécs

Dr. Láng Lívia ügyvéd - A válások, válóperek specialistája Pécsen!